Ακυρώθηκαν οι δύο πρώτες αποφάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης

2019-09-09 13:06

Με το....αριστερό  ξεκίνησε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας οι δύο πρώτες αποφάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης σχετικά με την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αντίθετα κρίθηκε νόμιμη η απόφαση ανάδειξης του νέου Προεδρείου του Δήμου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5478-150058/9-9-19 απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας.

Αιτία της ακύρωσης των δύο αποφάσεων είναι ότι καταρτίσθηκαν ψηφοδέλτια με διακριτές – ξεχωριστές υποψηφιότητες από την κάθε παράταξη (ήτοι άλλα μέλη ως υποψήφια τακτικά και άλλα ως υποψήφια αναπληρωματικά) και όχι υπό την μορφή ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως ρητά προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 74 (παρ. 5) του Ν. 3852/10, προκειμένου οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης να εκλεγούν τακτικά μέλη της επιτροπής και οι επόμενοι σε αριθμό σταυρών αναπληρωματικά μέλη.

web counter